התשובה היא כן, אבל לא תמיד. באופן כללי, חברה תגן על בעליה(בעלי המניות) ואנשי הדירקטוריון שלה מפני אחריות אישית. אולם, בכדי להגן באופן יעיל, על החברה לנקוט בצעדים מסוימים בנוגע לקיומה כגוף מסחרי. מספר נקודות (זו אינה רשימה סגורה).

  • יש לוודא כי תשלומים שנתיים של התאגיד שולמו בזמן.
  • שמרו על ניהול נפרד של הספרים עבור חשבון הבנק של החברה, פנקסי צ'קים וכרטיסי אשראי שלה.
  • אל תשתמשו בכספי החברה כדי לשלם הוצאות אישיות.
  • הלוואות אישיות לחברה באמצעות לבעלי המניות שלה  ואנשי הנהלה צריכים להיות מתועדות כהלוואות.
  •   זימנו ישיבות הנהלה שנתיות בנוכחות חברי ועד המנהלים ו/או בעלי מניות.
  • עבור אירועים מרכזיים במחזור חיי החברה שקלו זימון ישיבות בנוכחות חברי הועד המנהל א/או בעלי מניות.
  • ודאו שבעת החתימה על מסמכים בשם החברה, תמיד מופיע שם, תפקידכם, וחתמו כ"נשיא"  "סגן נשיא" וכו'.
  • חייב לציין שיש מקרים שאין מגן אישי בכלל. יש חוקים ברמה הפדראלי וברמה המדינית שקובעים אחריות אישי בכל אופן, למשל ה”FLSA”

זו אינה רשימה ממצה המונה את כל הצעדים שעליכם לנקוט, אלא שיש לראות בה סידרה של צעדי יסוד שמטרתן להגן על החברה. אנחנו מוכנים להדריך ולייעץ כדי שחברתכם תשמר.