COUNSEL AND ADVICE

אוכל לסייע לעסק שלכם בכל שלב במחזור החיים שלו. אני מתמחה בכל תחום, החל בבחירת המבנה התאגידי המתאים, גיוס ומשא ומתן על חוזים ועד קשרי משקיעים ולבסוף, פירוק החברה. אמי מציע הקמת כל מיני תברה ותאגידים על פי חוק של מדינת פלורידה, ועוד מדינות בארה"ב כגון: חברה של אתריות מוקבלת ("LLC"), חברה/תאגיד

(”Corporation") שוטפות מוקבלת (“LLP”), שוטפות כללי ,(“General Partnership") חברה/תאגיד לבית משותף ("Condominium Association"), וכל מניני תברה/תאגיד על פי חוק של מדינת פלורידה, ועוד מדינות בארה"ב.

אני מספק את השירותים שלהלן:

  • הקמת חברות
  • הקמת חברות בשותפות מוגבלת (LLC)
  • הקמת שותפויות מוגבלות (LLP)
  • הסכמי שיתוף פעולה
  • שותפויות כלליות
  • שותפויות מוגבלות
  • הכנת הסכמי וחוזי בעלי מניות
  • הכנת הסכמי חברה וחוקי עזר, הסכמי חבר וחוזי ניהול

אדריך אתכם בהנפקת מניות, בהגדלת מספר ההנפקות, רישום בעלי המניות ונושאי משרות בספרי החברה.

אסייע בציות לחוקים ולתקנות כדי להבטיח שבכל עת העסק יפעל כחוק.

ליטיגציה בנוגע לזכויות של התאגיד, הדירקטורים, נושאי המשרה ובעלי המניות. תובענות נגזרות ,תביעות בין בעלי מניות, וליטיגציה נוספים המשפיעים על מעמדה של התאגיד.

החוק של מדינה פלורידה מעוד מתקדמת, ויש המון יתרונות להקים החברה/תאגיד שלכם על פי חוקה. אני יכול לעזור בכל צעד ושלב של החברה/תאגיד שלכם בפלורידה וארה"ב.